Jeugd Integratie Project

Laatste update: 7 november 2006

Op woensdag 18 oktober tot 30 oktober 2006 gaat een groep van 18 meisjes (leeftijd ca 15 jaar) uit Tiel naar Suriname om daar scholen, kinderopvanghuizen, Javaanse dorpen, Marron dorpen, Indianendorpen ed te bezoeken om op die wijze te leren van de Surinaamse samenleving. Het "Jeugd Integratie Project." (JIP).

Verslagen

Gedurende de reis zullen hier reisverslagen verschijnen.

Pers

Ook "De Gelderlander " volgt de reis. Hiervoor heeft de krant op haar website het dossier "Theole in Suriname" ingericht. Hieronder, directe links naar de artikelen "De Gelderlander":

Ook de grootste krant van Suriname "De Ware Tijd" heeft in haar editie van 18 oktober aandacht besteed aan de reis. De tekst hiervan, is hier te vinden.

Wat is JIP?

In een gesprek met de Consul van Suriname in Nederland, dhr Braafheid, vertelde deze dat hij het een goede zaak zou vinden als de Stichting een groep meisjes naar Suriname zou kunnen nemen om daar te ervaren hoe het leven in Suriname is.
We hebben vervolgens contact opgenomen met leiders, ouders en de meisjes van het meisjes team van de voetbalvereniging Theole uit Tiel. De bedoeling is om met deze groep, ca 25 meisjes in de leeftijd van 13-17 jaar en 6 begeleiders, in oktober 2006 naar Suriname te gaan.

Waarom Suriname?
De Surinaamse gemeenschap kenmerkt zich door de vele etnische groeperingen, Indianen, Marrons, Javanen, Hindoestanen, Joden, Chinezen, Blanken. Al deze groeperingen leven “broederlijk en zusterlijk” naast en met elkaar. De meisjes die deze informatiereis maken, zitten juist in een ontwikkelingsfase waarbij het van groot belang is te leren hoe mensen uit verschillende culturen en met de grootst mogelijke differentiatie aan achtergrond het best met elkaar om kunnen gaan, elkaar kunnen respecteren en samenleven.

Waarom een meisjesgroep?:
Voor dit soort projecten wordt bijna altijd een jongensgroep uitgenodigd zodat bij dit project voor een meisjesteam is gekozen. Omdat de Stichting “Vrienden van Suriname” (www.vriendenvansuriname.nl) in Tiel gevestigd is en veel inwoners van Tiel, via de Stichting, al in contact gekomen zijn met Suriname, is gekozen voor een meisjesteam uit deze stad.
Daarnaast volgen deze meisjes allen het “Lingecollege “ in Tiel zodat het maken van afspraken, bv hoe tot verslaglegging te komen, praktisch is.

Doel:
Het doel is om deze meisjes kennis te maken met Suriname en de Surinaamse samenleving om vervolgens, de opgedane kennis en informatie, daar waar mogelijk in de Nederlandse samenleving te gebruiken. Uiteraard zal de kennisoverdracht / kontakten tweezijdig zijn zodat ook de Surinaamse jeugd allerlei informatie van de meisjesgroep verkrijgt.

Een en ander vanuit het motto: “Integratie bevordering: de Jeugd doet t zelf!”
Het is daarom de bedoeling dat de groep onder andere scholen, opvanghuizen, centra voor opvang gehandicapten, een kerk, synagoge, tempel en moskee en sportverenigingen bezoekt. Ook via sport – bv voetballen tegen meisjesteams uit Marron- en Indianendorpen- wil men snel contacten leggen met de Surinaamse bevolking.

 Verslaglegging/ aandacht van school:
De groep zal zowel bij schrift (verslagen), bij woord (informatie bijeenkomsten) als via beeldmateriaal (foto’s / DVD) verslag doen van hun ervaringen en de “leermomenten”. De directie van het Lingecollege laat thema’s die in nauwe relatie staan tot dit project, zoals: “integratie” “discriminatie” ‘respect voor andere culturen”, tijdens verschillende lessen behandelen.
Dit met als doel om zoveel mogelijk andere (jeugdige) mensen bij dit project te betrekken.
Overigens hebben diverse media (TV/ landelijke en regionale kranten) aangegeven dit project met belangstelling te zullen volgen.

Welke Periode / Belangstelling uit Suriname:
Woensdag 18 oktober 2006 vertrekken en maandagochtend 30 oktober 2006 weer terug. (Herfstvakantie)

In Suriname heeft men grote belangstelling voor dit project. Zo zal de “First lady”, mevrouw Venetiaan de groep persoonlijk welkomst heten en informeren over de huidige positie van de vrouw in Suriname. In Suriname zal nagegaan worden of een uitwisseling van scholieren mogelijk is.

Niet met lege handen:
De meisjesgroep komt niet met lege handen. Er is in Suriname een container (40 ft !) afgeleverd met allerlei hulpgoederen, zoals kinderkleding, sportkleding en schoolmeubilair.

Hulp van Sponsoren: Diverse bedrijven en personen hebben geld toegezegd om dit project mogelijk te maken. Zo hielp het Burgerweeshuis te Tiel met een bijdrage van 3.000 euro.  Zie programma: